Kết quả tìm kiếm cho: Boxed

Boxed: Công ty thương mại điện tử thu 100 triệu USD sau 3 năm ra đời!
Ba năm trước, Chieh Huang lập Boxed trong nhà xe, từ doanh thu 40.000 USD năm đầu, công ty đã nhảy vọt lên mức 100 triệu USD hiện tại.
Xem thêm